26 Kvě
2019
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doplňková terapie – část pátá

Doplňková terapie – část pátá

Bazální stimulace
Naše škola poskytuje komplexní výchovně vzdělávací program dětem a žákům se zdravotním postižením. Především pro děti a žáky s těžkým kombinovaným postižením je bazální stimulace jedním ze základních přístupů pedagogického působení. Základní myšlenkou bazální stimulace je stimulovat dítě/žáka tak, aby vnímal vlastní tělo, okolní svět a následně pak navázal komunikaci. Jednotlivé oblasti Bazální stimulace jsou: somatické, vibrační, vestibulární, taktilně-haptické, orální, olfaktorické, optické. Používáme je v rámci cíleného působení v multisenzorické místnosti Snoezelen nebo v kmenové třídě. Nedílnou součástí somatických stimulací je správné polohování v pozici mumie nebo hnízda během odpočinkových či herních aktivit žáka. Oblíbené jsou masáže relaxační a uvolňovací za poslechu relační hudby. K podpoře lepšího  uvědomování si vlastního těla používáme frotýrování, stimulace materiály s různorodou strukturou povrchu – žínky, pletené, froté rukavice a dětské kojenecké oleje a krémy. Využíváme též vnímání tepla a chladu prostřednictvím vody, perličkové koupele, koupele nohou. Ve vestibulární a vibrační oblasti hodně využíváme vodní lůžko, závěsné křeslo, vibrační podložku a ruční vibrační pomůcky. V taktilně haptické oblasti žáci s přímým fyzickým vedením se seznamují a manipulují s různými povrchy a materiály. Oblíbené jsou přírodniny (větvičky, tráva, květiny, hlína, písek, kamínky, plody, listy), kožešiny, hrubé materiály – drátěnky. Cílem této terapie je zprostředkovat dětem vjemy z nejbližšího okolí. Orální a olfaktorická oblast – nevíce využívaná je masáž dle C. Moralese a ochutnávka pochutin či nápojů (cucací váčky a lízátka). Máme velkou zásobu aromatických olejů a koření, které žákům navozují pocity libosti, či nelibosti. Auditivní stimulace – zvukové podměty se prolínají všemi oblastmi. Žáci poslouchají reprodukovanou relaxační hudbu, zpěv a vyprávění pedagogů. S fyzickým vedením ruky hrají na rytmické nástroje a bubny, poslouchají Orffovy nástroje, pozitivně vnímají hru na tělo s nástroji (Kalimba). Optická oblast –ve Snoezelenu jsou oblíbená optická vlákna, space projektor, data projektor, vodní válec, UV lampa a hvězdný koberec.
Prvky bazální stimulace kombinujeme s celou řadou dalších podpůrných a stimulačních technik zaměřených na psychomotorický rozvoj našich dětí a žáků (prvky míčkování, canisterapie, muzikoterapie, perličková koupel, hiporelaxace). Praxe nám jednoznačně potvrdila, že Bazální stimulace je jednou z významných možností, jak nabídnout dětem a žákům s těžkým kombinovaným postižením kvalitativně nové smysluplné podněty a prožitky.

Comments are closed.