Nabídka centra

Nabízíme

 • spolupráci se zákonnými zástupci formou praktické individuální práce s dítětem/žákem  se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti speciálně pedagogické a psychologické péče v rámci uceleného všestranného rozvoje,
 • zácvik dětí i zákonných zástupců k získávání potřebných vědomosti, dovednosti a návyků k přípravě na vzdělávání,
 • cílené stimulace a nácviky podle druhu postižení,
 • metodickou pomoc, konzultace, odborné přednášky a semináře pro pedagogy,
 • individuální práci s rodiči (zákonnými zástupci)  i rodičovskou skupinou,
 • depistáž v rodinách od raného věku dítěte ve spolupráci s pedagogy,  pediatry, psychology, odbornými lékaři, pracovníky OSPODu a další institucí,

Poskytujeme

 • psychologickou diagnostiku metodami vhodnými pro děti/žáky a studenty  se speciálními vzdělávacími potřebami, orientační psychologická vyšetření v průběhu jejich sledování, vyšetření dle cílené potřeby a komplexní vyšetření k doporučení pro rozhodnutí o zařazení dítěte/žáka a studenta do školy nebo změně způsobu vzdělávání,
 • odborné konzultace pro pedagogy, zákonné zástupce dětí/žáků a pro studenty vzdělávaných ve školách a školských zařízeních,
 • pomoc při řešení vzniklých výchovných a výukových problémů ve škole i v domácím prostředí,
 • terapeutickou a speciálně pedagogickou péči dětěm/žákům a studentům v centru nebo v domácím prostředí,
 • rozvoj komunikativních dovedností, využití alternativní a augmentativní komunikace, orofaciální stimulace,
 • individuální vzdělávání dětí a žáků s hlubokou mentální retardací,
 • ranou péči, předškolní přípravu v programu Portage,
 • intervenci u klientů s PAS (strukturované učení, interakční a komunikační terapie, sociální výcvik, krizovou intervenci, metodické vedení).

Zajišťujeme

 • poradenské a metodické činnosti pedagogické pracovníky, zákoné zástupce nebo osoby odpovědné za výchovu,
 • zpracování podkladů a dokumentace ke vzdělávání dětí/žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zaříženích,
 • komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku s návrhem podpůrných opatření a doporučení na odstranění či zmírnění následků zdravotního postižení dítěte/žáka a studenta
 • metodické vedení k poskytování a následnému naplňování podpůrných opatření,
 • seznámení zákonných zástupců a pedagogů s využitím vhodných rehabilitačních, relaxačních a kompenzačních pomůcek k eliminaci zátěže při vyučování,
 • informace pro zákonné zástupce o možné sociální podpoře rodiny v oblasti péče o dítě/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.