Semináře a pracovní setkání – metodická podpora pro pedagogy

Ve školním roce 2018/2019 budou realizována na pracovištích Kroměříž a Valašské Meziříčí pracovní setkání a workshopy pro pedagogy MŠ a ZŠ ( termíny budou uvedeny zde, pozvánky rozeslány emailem)

  • Vyhodnocení PO
  • Úpravy obsahů vzdělávání nejen u žáků s LMP

V případě zájmu o další témata,  kontaktujte vedoucí SPC, Mgr. Jitku Jarmarovou

 

Metodická podpora sítě inkluzivních škol

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021

Nositelem projektu je Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci tohoto projektu původní autoři, kteří se v letech 2012-2015 podíleli na vzniku Katalogu podpůrných opatření, přepracovávají jednotlivé části tak, aby byly v souladu s nově nastavenou legislativou, ale také s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Pracovník SPC je nejen autorem , ale i vedoucím CKP (centrum kolegiální podpory) na ZŠ Oskol v Kroměříži. Centra jsou součástí aktivit výše zmíněného projektu .