Činnosti školy

Škola vykonává činnosti škol a školských zařízení rozhodnutím č.j. 32 981/05-21 s účinností od 1. 2. 2006

1. Mateřská škola – kapacita: 12 dětí IZO: 110 022 807
2. Základní škola – kapacita: 68 žáků IZO: 108 020 860
3. Školní družina – kapacita: 45 žáků IZO: 110 022 815
4. Školní klub – kapacita: 12 žáků
IZO: 110 022 823
5. Školní jídelna – výdejna – kapacita 75 obědů IZO: 150 007 761
6. Speciálně pedagogické centrum IZO: 110 022 831
 

Základní škola – Obory vzdělání:

  1. 79-01-B Základy vzdělání
  2. 79-01-C Základní vzdělání

Základní škola – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatřeních spojených se vzděláváním žáků stejného věku v běžných školách. Pro žáky je zpracován individuální vzdělávací plán – forma a obsah speciálního vzdělávání a míra podpůrných opatření se stanoví podle rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Mateřská škola – mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem zabezpečit nezbytnou speciálně pedagogickou a psychologickou podporu, rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení výchovně vzdělávacího působení na děti. Terapeutické působení se řídí individuálním vzdělávacím plánem každého jedince. Tvorba IVP vychází ze znalosti základní diagnózy a stanovené nejvyšší míry podpůrných terapeutických opatření v systému ucelené rehabilitace.

Školní družina, Školní klub – jsou formou zájmového vzdělávání pro žáky I. i II. stupně školy a organizují činnosti pro účastníky v pravidelné i nepravidelné docházce. Aktivity jsou zaměřeny především na relaxační, sportovní a terapeutické činnosti. Důraz je kladen na využití dovedností v praktickém životě a maximální možnou samostatnost.

Speciálně pedagogické centrum

  • poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním ve školách a školských zařízeních,v rodinách a zařízeních pečujících o tyto žáky.
  • zajišťuje připravenost žáků na povinnou školní docházku, zpracovává odborné podklady pro integraci a pro zařazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření
  • zajišťuje speciálně pedagogickou péči a vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří jsou integrováni nebo jim byl stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky
  • vykonává spec.pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením, na zjištění individuálních předpokladů a vytvoření podmínek pro uplatňování schopností, nadání a začleňování do společnosti
  • poskytuje poradenství pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům
  • poskytuje metodickou pomoc škole

Školní jídelna – výdejna – v rámci školního stravování vydává obědy, které připravuje SŠHS Kroměříž.