Doplňkové terapie

Doplňkové terapie, které škola poskytuje

I Bazální stimulace
Základní myšlenkou bazální stimulace je stimulovat dítě/žáka tak, aby vnímal/o vlastní tělo, okolní svět a následně pak navázal/o komunikaci. Cílem této terapie je zprostředkovat dětem vjemy z nejbližšího okolí.

Oblasti Bazální stimulace:
Somatická
– správné polohování v pozici mumie nebo hnízda během odpočinkových či herních aktivit
– masáže relaxační a uvolňovací za poslechu relační hudby
K podpoře lepšího uvědomování si vlastního těla používáme frotýrování, stimulace materiály s různorodou strukturou povrchu – žínky, pletené, froté rukavice a dětské kojenecké oleje a krémy.

Vibrační, vestibulární
– vnímání vibrací z vodního lůžka, závěsného křesla, z vibračních podložek a ručních
vibračních pomůcek

Taktilně-haptická
– seznamování a manipulace s různými povrchy a materiály, přírodninami (větvičky, tráva, květiny, hlína, písek, kamínky, plody, listy), kožešiny, hrubé materiály – drátěnky. orální, olfaktorické, optické. Používá se v rámci cíleného působení v multisenzorické místnosti Snoezelen nebo v kmenové třídě.

Orální a olfaktorická oblast
– je stimulována např. masáží dle C. Moralese a ochutnávka pochutin či nápojů (cucací váčky,
lízátka).

Auditivní stimulace
– poslech reprodukované relaxační hudby, zpěv a vyprávění pedagogů. S fyzickým vedením ruky hrají děti, žáci na rytmické nástroje a bubny, poslouchají Orffovy nástroje, vnímají hru na tělo s nástroji (Kalimba).

Optická oblast
– zrak je ve Snoezelenu stimulován prostřednictvím optických vláken, space projektoru, data projektoru, vodního válec, UV lampy a hvězdného koberce.

Prvky bazální stimulace kombinujeme s celou řadou dalších podpůrných a stimulačních technik zaměřených na psychomotorický rozvoj dětí a žáků (prvky míčkování, canisterapie, muzikoterapie, perličková koupel, hiporelaxace). Praxe nám jednoznačně potvrdila, že Bazální stimulace je jednou z významných možností, jak nabídnout dětem a žákům s těžkým kombinovaným postižením kvalitativně nové smysluplné podněty a prožitky.

II Snoezelen
je specificky vytvořené prostředí, které slouží pro rozvoj vnímání, relaxaci, rozvoj představivosti, slouží k navazování a upevňování sociálních vztahů a komunikaci. Pobyt ve snoezelenu uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocity jistoty a bezpečí, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.
Terapie Snoezelen je individuální, cíle a techniky závisí na možnostech dítěte, vždy jsou v souladu s ŠVP a IVP. Snoezelen efekt tvoří souhra mezi třemi základními činiteli Prostředí – klient – terapeut.
Vybavení místnosti umožňuje rozvoj všech smyslů skrze vlastní prožitky a zkušenosti, které nelze zprostředkovat v „běžné“ třídě. Hlavním prvkem je vodní lůžko, dále zrcadla a pomůcky pro docílení různých světelných efektů (bublinkový vodní sloup, projektor s olejovými kotoučky, optická vlákna, zrcadlová koule), jejichž vnímání je umožněno zatemněním místnosti. Místnost je vybavena etnickými hudebními nástroji i pomůckami pro rozvoj hmatového a čichového vnímání. Svým vybavením místnost podněcuje a vybízí k aktivitě a ke zkoumání i žáky s těžkým kombinovaným postižením. Snoezelen poskytuje ideální prostředí pro využívání dalších terapeutických technik. Nejvhodnější technikou je koncept bazální stimulace.
Při práci ve snoezelenu je uplatňován individuální přístup k žákům, je respektován jejich aktuální zájem o určitý podnět či činnost, která je zaujala.
Podle potřeb jednotlivých žáků zde lze pracovat individuálně s jedním žákem nebo se skupinou žáků.
Rozsah a časová dotace je upravena podle speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka v závislosti na organizačních možnostech školy.

III Muzikoterapie
je terapeutická disciplína, která využívá hudby a hudebních prvků ke konkrétním cílům. V naší škole využíváme rytmická cvičení s dětmi a žáky ke zlepšení motorických funkcí, při zvyšování obratnosti, pohybové koordinace, ale třeba i orientace v prostoru. Rytmus ovlivňuje dýchání a proces vytváření řeči, rozvíjí záměrnou pozornost. Rytmus cíleně využíváme i na podporu učení, zlepšení koncentrace a paměti.
Při hudebně pohybových činnostech využívá učitelka s dětmi a žáky různé techniky, hudební nástroje, vždy podřízené cíli působení. Vhodné jsou také přírodní zvuky nebo lidové písně. Velkým pomocníkem v muzikoterapii jsou různé netradiční nástroje, ale také ticho. Při práci s tichem můžeme efektivně trénovat sluchové vnímání, cvičit paměť a relaxaci.
Individuální muzikoterapie – utváří se na základě vztahu mezi žákem a terapeutem. Přispívá k navázání vzájemné důvěry a prohloubení vznikajícího vztahu.
Skupinová muzikoterapie – využívá kromě působení zvuku a hudby skupinové dynamiky. Umožňuje sociální učení, usnadňuje změnu postojů, modelů chování. Hudební improvizace představuje stěžejní techniku práce. Představuje spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, zpěvu a hudebních nástrojů. Hudební improvizace umožňuje vyvolat odpovědi reakce žáků na jakékoliv úrovni postižení. Hudební improvizace nabízí prostor ke svobodnému prozkoumávání nových způsobů chování, vyjadřování, komunikace a sociálních interakcí. Improvizační činnosti nabízí žákovi příležitost k volbě a rozvoji kreativity. Při hudebním zrcadlení učitel hudebně reflektuje to, co žák právě dělá. Zrcadlení umožňuje rychlé navázání kontaktu s žákem a podporuje jeho vlastní aktivitu. Zpěv písní pomáhá žákům s narušeným řečovým projevem zlepšit jejich artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu, zpěv písní slouží i k rozšiřování slovní zásoby, memorování důležitých údajů. Pohybové aktivity při hudbě podporují a rozvíjejí rozsah pohybů, senzomotorickou koordinaci, svalovou sílu, vytrvalost, respiraci, svalovou relaxaci a kreativní vyjadřování pohybem. Hudební rytmus dodává pohybům strukturu a usnadňuje pohybové vyjádření. Manipulace s hudebními nástroji rozvíjí motorické schopnosti žáků.
Kdy se muzikoterapie u dětí a žáků nejčastěji používá?
Prvky muzikoterapie zařazujeme v průběhu dopoledního vyučování, v hodinách nepovinného předmětu Hudebně pohybová výchova, který probíhá v multismyslové místnosti Snoezelen a při odpoledních činnostech ve školní družině.
Jak hodina muzikoterapie probíhá?
Program vychází z potřeb a možností dětí a žáků. Hodina je pestrá, měníme aktivity, u kterých se společně naladíme, hudbu vytváříme i posloucháme. Žáci pozorují a spontánně se přidávají, objevují nástroje, rytmizují, vyjadřují se pohybem, broukáním. Podporujeme tvoření pohybu a vnímání sebe sama. Hodně navazujeme na to, co jsme dělali dříve, aby se žáci cítili bezpečně, že to znají a umí.

IV Hiporelaxace
má charakter pedagogicko psychologického ježdění a využívá pozitivního působení koně na duševní i sociální zdraví žáka.
V průběhu provádění léčebného pedagogicko psychologického ježdění dochází k nácviku pohybu vpřed jako následku třídimenzionálních pohybových impulzů hřbetu koně. Prostřednictvím této metody je ovlivněna neuromuskulární funkce žáka, koordinace pohybu, facilitace posturoreflexních mechanismů, svalový tonus, patologické stereotypy, rovnováha, svalová dysbalance, pohybová asymetrie, kardiovaskulární a kardiopulmonální systém.
Cílem léčebného pedagogicko – psychologického ježdění je kromě pozitivního ovlivnění motorické a statické složky pohybového aparátu také rozvoj psychosociální a socioemocionální oblasti žáka ve smyslu celkové kultivace jeho osobnosti.
Organizace hiporelaxace probíhá ve spolupráci s Tauferovou střední odbornou školou veterinární v Kroměříži a rodinou žáka, škola zprostředkovává možnost jejího využití zákonným zástupcům žáka.

V Perličková koupel
patří mezi vodoléčebné procedury. Je jednou z metod somatopedické podpory, do které jsou zařazováni žáci s tělesným a kombinovaným postižením. Využívá speciálního zařízení- roštu, který ve vodě vytváří perličky vzduchu s masážním efektem. K hlavním účinkům perličkové koupele patří relaxace, posílení obranyschopnosti organismu, zlepšení krevního oběhu, odstranění fyzického i psychického napětí.
Vede žáky:
– k získání důvěry a jistoty ve vodě
– ke zlepšení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu
– k podpoře ekonomiky a funkce dýchání
– k otužování organismu
– k rozvoji sebeobslužných činností
– ke zklidnění a relaxaci
Perličková koupel se realizuje v dopoledních hodinách v prostorách školy podle předem stanoveného harmonogramu a je vedena speciálním pedagogem (somatopedem). Žáci jsou zařazeni v rámci individuální péče se souhlasem zákonného zástupce a lékařským potvrzením

VI Canisterapie
Canisterapie je podpůrná aktivizační metoda využívající pozitivního působní psa na fyzickou, psychickou a sociální stránku jedince.

Metody canisterapie:
AAA (Animal Assisted Activities) – Aktivity za přítomnosti psa
AAE (Animal Assisted Education) – Edukační aktivity využívající přítomnosti psa
AAT (Animaal Assisted Therapy) – terapeutická práce s klientem za přítomnosti psa – zaměřuje se na konkrétní problém (např. zmírnění kynofobie)
Polohování se psem – pomocí individuálního polohování dítěte na tělo psa dochází k prohřátí jeho svalů, uvolnění spasmů nebo naopak jejich stimulaci. Následně s dítětem cvičí somatoped, čímž je dosaženo optimálního výsledku.

Individuální terapie je nabízena dětem a žákům s těžšími formami dětské mozkové obrny, s psychomotorickou retardací, s autismem. Stimulační program vychází z individuálních fyzických a psychických potřeb žáků a je vytvářen společně psovodem a speciálním pedagogem (fyzioterapeutem). Využívá se polohování, které umožňuje navození příjemných pocitů, relaxaci, zklidnění, zahřátí končetin a tím uvolnění svalových spasmů. Polohování prohlubuje dýchání, stimuluje k aktivnímu pohybu, zkvalitňuje a prohlubuje oční kontakt, zmírňuje salivaci, tlumí mimovolní pohyby. Při hrách a činnostních aktivitách žáci plní úkoly v kontaktu se psem. Pes působí především jako motivační prvek a plní funkci “netradičního cvičebního nářadí.“ Tím jsou rozvíjeny pohybové, pracovní a komunikační dovednosti žáka i citová stránka.
Skupinová canisterapie bude probíhat převážně v jednotlivých třídách, příležitostně na chodbách nebo školní zahradě (procházky se psem). Canisterapeut se psem do jednotlivých tříd přichází s dostatečným časovým předstihem, nosí si s sebou potřebné pomůcky.
Rozsah a časová dotace je upravena podle speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka.