GDPR

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, F. Vančury 3695, 76701 Kroměříž, IČO 47935928 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

1. zápis k předškolnímu vzdělávání
2. zajištění předškolního vzdělávání
3. zápis k základnímu vzdělávání
4. zajištění základního vzdělávání
5. zájmové vzdělávání ve školní družině
6. zajištění školního stravování
7. poskytování poradenských služeb ve školách
8. poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
9. poskytování poradenských služeb ve školském poradenském pracovišti
10. evidence čtenářů školní knihovny
11. další vzdělávání pedagogických pracovníků
12. výběrová řízení na zaměstnance
13. pracovněprávní a mzdová agenda
14. evidence uchazečů o zaměstnání
15. evidence úrazů
16. ochrana majetku a osob
17. prezentace příspěvkové organizace
18. organizace škol v přírodě, zájezdu, exkurzi, sportovních pobytových kurzů
19. projekty, žádosti o dotace
20. vedení účetnictví příspěvkové organizace
21. smlouvy a objednávky služeb

Od 1.3. 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů, na Zákldní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury, Mgr. Lenka Kubišová, 573 338 534, 774 342 237, lenka.kubisova@msazskm.cz.

 

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Základní školou  a Mateřskou školou Kroměříž, F. Vančury fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.

         Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.