GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR)

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
* zápisu k předškolnímu vzdělávání,
* zajištění předškolního vzdělávání,
* zápisu k základnímu vzdělávání,
* zajištění základního vzdělávání,
* zájmového vzdělávání ve školní družině,
* poskytování poradenských služeb ve školách a školním poradenském pracovišti
* poskytování poradenských služeb ve školském poradenském pracovišti,
* zajištění školního stravování.

Kontaktní adresa správce:
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
F. Vančury 3695, 76701 Kroměříž
IČO 47935928
telefon: +420 573 338 534, 774 342 237
e-mail: msazskm@msazskm.cz
ID datové schránky: fvzzn2t

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Od 1. 3. 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů na Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury Mgr. Lenka Kubišová.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
F. Vančury 3695, 76701 Kroměříž
telefon: +420 573 338 534, 774 342 237
e-mail: poverenec.oou@msazskm.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Základní školu a Mateřskou školu Kroměříž, F. Vančury vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní školou a Mateřskou školou Kroměříž, F. Vančury a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů (mailem nebo osobně po předchozí domluvě).

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci všech akcí pořádaných Základní školou a Mateřskou školou Kroměříž, F. Vančury budou pořizovány fotografie a zvukové a obrazové záznamy za účelem prezentace školy.

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury nenese odpovědnost za fotografie
a záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.