GDPR

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, F. Vančury 3695, 76701 Kroměříž, IČO 47935928 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

1. zápis k předškolnímu vzdělávání
2. zajištění předškolního vzdělávání
3. zápis k základnímu vzdělávání
4. zajištění základního vzdělávání
5. zájmové vzdělávání
6. další vzdělávání pedagogických pracovníků
7. poskytování poradenských služeb ve školách a školním poradenském pracovišti
8. poskytování poradenských služeb ve školském poradenském pracovišti
9. zajištění školního stravování
10. evidence čtenářů školní knihovny
11. výběrová řízení na zaměstnance
12. pracovněprávní a mzdová agenda
13. evidence uchazečů o zaměstnání
14. evidence úrazů
15. ochrana majetku a osob
16. prezentace příspěvkové organizace
17. organizace škol v přírodě, zájezdu, exkurzi, sportovních pobytových kurzů
18. projekty, žádosti o dotace
19. vedení účetnictví příspěvkové organizace
20. smlouvy a objednávky služeb

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů
– se obracejte na pověřence (Mgr. Lenku Kubišovou), mailem nebo osobně po předchozí domluvě
– nebo prostřednictvím datové schránky, ID DS fvzzn2t
                                      emailem na adresu msazskm@msazskm.cz
                                      poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury,                                                                                                   F.Vančury 3695, 767 01 Kroměříž.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Od 1. 3. 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů, na Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury, Mgr. Lenka Kubišová, 573 338 534, 774 342 237, poverenec.oou@msazskm.cz. Osobní jednání možné pouze po předchozí domluvě.

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Základní školy  a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.

         Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.