Organizace výuky

Ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracují souběžně dva pedagogičtí pracovníci (učitel/ka, asistent pedagoga). Počet hodin věnovaný jednotlivým předmětům-výchovám je dán učebním plánem příslušného vzdělávacího programu. Pro většinu žáků školy je zpracován individuální vzdělávací plán zejména z předmětů speciálně pedagogické podpory. Žáci základní školy mají výuku specifikovánu do tématických bloků s respektováním zásad psychohygieny a individuálního přístupu. Pro děti v mateřské škole  je práce podle individuálního vzdělávacího plánu samozřejmostí.

Nabídka předmětů speciálně pedagogické podpory: