Organizace výuky

Ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracují souběžně dva pedagogičtí pracovníci (učitel/ka, asistent pedagoga). Počet hodin věnovaný jednotlivým předmětům-výchovám je dán učebním plánem příslušného vzdělávacího programu. Pro většinu žáků školy je zpracován individuální vzdělávací plán. Žáci základní školy mají výuku specifikovánu do tématických bloků s respektováním zásad psychohygieny a individuálního přístupu. Pro děti v mateřské škole a přípravném stupni je práce podle individuálního vzdělávacího plánu samozřejmostí.

Nabídka předmětů speciálně pedagogické péče:

  • individuální somatopedická péče (canisterapie, hiporelaxace, zdravotní tělesná výchova, léčebná rehabilitace reflexní lokomoce dr. Vojty, Bobath koncept, senzomotrické stimulace na gymbalech, overball terapie, myoskeletární techniky, synergetická reflexní terapie, nácvik využití kompenzačních pomůcek, cvičení na nářadí a náčiní – válce, úseče, žebřiny, trampolina, zvládání bariér)
  • rehabilitační plavání
  • informatika dorozumívací dovednosti (pomůcky a speciální programy pro práci na pc)
  • individuální logopedická péče (orofaciální stimulace, totální komunikace, znak do řeči, neverbální systémy, VOKS, využívání kompenzačních pomůcek)
  • individuální surdopedická péče (výuka ve znakové řeči)
  • program PORTAGE (rozvoj psychiky podnětným prostředím, rozvoj grafomotoriky, motoricko-akusticko-optická cvičení, speciální výukové programy na PC)
  • individuální tyflopedická péče (smyslová stimulace, prostorová orientace samostatného pohybu, základy sebeobsluhy, trailling, Braillovo písmo, Pichtův psací stroj, PC s hlasovým výstupem)
  • TEACCH program (odborná výuka při poruchách autistického spektra)