Organizace výuky

Ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracují souběžně dva pedagogičtí pracovníci (učitel/ka, asistent pedagoga). Počet hodin věnovaný jednotlivým předmětům-výchovám je dán učebním plánem příslušného vzdělávacího programu. Pro většinu žáků školy je zpracován individuální vzdělávací plán, zejména z předmětů speciálně pedagogické podpory. Žáci základní školy mají výuku specifikovánu do tématických bloků s respektováním zásad psychohygieny a individuálního přístupu. Pro děti v mateřské škole  je práce podle individuálního vzdělávacího plánu samozřejmostí.

Nabídka speciálně pedagogické podpory:

Logopedická podpora
formy: 
Individuální logopedická péče
Komunikační a sociální dovednosti
TEACCH program (odborná výuka při poruchách autistického spektra)

Somatopedická podpora
povinný předmět:
Zdravotní tělesná výchova
Rehabilitační tělesná výchova
Časová dotace odpovídá počtu hodin stanovených učebním plánem.
Individuální zdravotní tělesná výchova
Individuální rehabilitační tělesná výchova
Hodnocení je součástí hodnocení tělesné výchovy a rehabilitační tělesné výchovy

nepovinný předmět:
Zdravotní tělesná výchova – rehabilitační plavání
Časová dotace je nad rámec celkové povinné dotace (platí pro ŠVP ZV, ŠVP ZŠ speciální)

Tyflopedická podpora
Individuální tyflopedická péče
Komplexní rozvoj smyslového vnímání
Prostorová orientace
Může být jako tyflopedická podpora nebo jako povinný předmět s pevně danou časovou dotací a obsahem v ŠVP ZV.

Surdopedická podpora
Individuální surdopedická péče
Komunikační a sociální dovednosti
(Verbální a neverbální rozvoj komunikace, odezírání, popř. znaková řeč).
Hodnocení je součástí hodnocení českého jazyka a literatury, řečové výchovy, rozumové výchovy

Doplňkové terapie speciálně pedagogické podpory:
Canisterapie
Hiporelaxace
Muzikoterapie
Snoezelen
Bazální stimulace
Perličková koupel