Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb

Číslo Prioritní osy: 7.1
Oblast podpory: 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název GG:
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Název projektu: Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0020
Web projektu:  http://spc-info.upol.cz/profil/

Škola realizuje projekt jako partner, řešitel a spolupracovník v projektu, jehož předkladatelem je Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta a Ústav speciálně pedagogických studií v Olomouci a manažerem je Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.Cílem projektu je řešení složité oblasti speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství zaměřeného na prognózu speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů. Pozornost by měla být věnována analýze stávajícího stavu v oblasti, stanovení pracovních a metodických nástrojů a informací, které by cílové skupině (učitelé žáků s SVP, poradenští pracovníci atd.) umožnily lépe reagovat na výsledky speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství prováděné v SPC. Jedná se o zcela prakticky zaměřený projekt, jehož řešitelé jsou pracovníci školských poradenských pracovišť. Podstatou projektu je zpracování 3 odborných částí:

  • Katalog SVP pro žáky se zdravotním postižením
  • Metodika práce se žákem se zdravotním postižením
  • Asistent pedagoga u žáka se zdravotním postižením

K realizaci uvedených výstupů jsou vytvořeny vždy „pracovní skupiny“ pro daný druh výstupu připravující materiály pro žáky s mentálním postižením, tělesným postižením atd. Každá skupina má svého vedoucího z prostředí SPC nebo pedagogické fakulty UP Olomouc. Po dobu 3letého zpracovávání projektu proběhnou vzdělávací a konferenční aktivity: vzdělávací kurz pro poradenské pracovníky, vzdělávání učitelů žáků se SVP, národní poradenské konference a odborné workshopy.

Evropský sociální fond - investice do rozvoje vzdělávání