Metodická podpora sítě inkluzivních škol

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021

Nositelem projektu je Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V rámci tohoto projektu původní autoři, kteří se v letech 2012-2015 podíleli na vzniku Katalogu podpůrných opatření, přepracovávají jednotlivé části tak, aby byly v souladu s nově nastavenou legislativou, ale také s nejnovějšími vědeckými poznatky.
Pracovník SPC je nejen autorem, ale i vedoucím CKP (centrum kolegiální podpory) na ZŠ Oskol v Kroměříži. Centra jsou součástí aktivit výše zmíněného projektu .