Rozvoj komunikace a řeči

Název rozvojového programu MŠMT ČR: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Název projektu: „ROZVOJ KOMUNIKACE A ŘEČI“

Realizátor projektu: Mateřská škola speciální, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž

Doba trvání: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Anotace projektu

Realizace projektu umožní zkvalitnit logopedickou péči u dětí s narušenou komunikační schopností, posílí kompetence pedagogů, zlepší pracovní prostředí předškolních pedagogů a asistentů pedagoga při zajištění logopedické prevence. Rozšířená nabídka pomůcek a účinná motivace umožní rozvoj komunikace všem dětem bez ohledu na náročnost nezbytné speciálně pedagogické podpory. Pořízením a soustavným používáním moderních didaktických pomůcek pro rozvoj komunikace a řeči se podpoří rozvoj individuálních schopností dětí.

Cíle, zdůvodnění, analýza potřeb

Cílem projektu „Rozvoj komunikace a řeči“ je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami zlepšením pracovních podmínek pedagogů a asistentů pedagoga k zajištění logopedické prevence tak, aby logopedická podpora byla systematická a dostupná všem dětem bez ohledu na rozsah a míru nutnosti jejich podpory.

Logopedická péče je nedílnou součástí vzdělávání a podílí se na zlepšování podmínek úspěšného vzdělávání dětí. Ve škole je poskytována všem dětem s narušenou komunikační schopností. V MŠ speciální se vzdělávají děti s poruchami autistického spektra, středně těžkým i těžkým mentálním postižením, postižením tělesným, ale především souběžným postižením více vad. Děti mají problém naučit se používat mluvenou řeč, nedokáží se orientovat v řeči ostatních, obtíže jim působí i zpracování sluchových podnětů. Tento problém je velmi závažný u dětí s poruchou autistického spektra (PAS), jejichž počet dosahuje v celkovém počtu zapsaných dětí až 50 %. Cílem projektu je rozvíjet multismyslové vnímání, napomáhat správnému rozvoji řeči a komunikačních schopností i pomocí alternativní komunikace, kdy jsou při nácviku řeči používána gesta, znaky, předměty, pomůcky s hlasovým výstupem a počítače s dotykovým monitorem. Aktuálně škola používá zastaralé ICT vybavení.

Pořízením moderních didaktických pomůcek pro rozvoj řeči se zvýší kvalita vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Všem dětem se poskytne stejná šance na vzdělání. Moderní pomůcky podpoří motivaci pedagogů i rodičů k zintenzivnění logopedické podpory a spolupráce rodiny a školy ve všech oblastech vzdělávání dle školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Popis současného stavu

Činnost Mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, která je školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky s vícenásobným zdravotním postižením a poruchami autistického spektra.
Mateřská škola má dvě třídy. Kapacita školy v počtu 12 dětí je využita na 100 %. Speciálně pedagogická podpora vychází z individuálních potřeb každého dítěte a je zajišťována komplexním působením týmu odborníků. Vzdělávání dětí směřuje k všestrannému rozvoji jejich schopností a dovedností.

Všechny děti mají ve spolupráci se zákonnými zástupci vypracován individuální vzdělávací plán, který respektuje doporučení školského poradenského zařízení a stanoví dílčí cíle na období školního roku. Součástí individuálního vzdělávacího plánu je i plán logopedické péče.
Činnosti směřující k rozvoji komunikace a řeči ve třídě uskutečňují pedagogové denně. V každé třídě pracují souběžně s šesti dětmi dva pedagogové (učitelka a asistentka). Intenzivní logopedickou podporu zařazuje i další pedagog- logoped při individuálních činnostech s dítětem v samostatné logopedické pracovně.

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu mateřské školy s názvem „Svět patří všem“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (VÚP 2004) a je upraven jako školní vzdělávací program mateřské školy speciální pro děti s různým druhem zdravotního postižení.

Mezi priority mateřské školy patří především komplexnost péče, samostatnost, komunikace, práce a smysluplnost učení. Záměrem vzdělávání v oblasti komunikace je rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, snaha vzájemnou komunikací navazovat a upevňovat kamarádské vztahy, získávat dovednosti umožňující dítěti socializaci v rodině, škole i v širší společnosti. Oblast komunikace je zvláště důležitá, neboť jejím prostřednictvím se uskutečňuje celý výchovný proces. Podpora a rozvoj komunikace neprobíhá izolovaně, ale komplexně v rámci všech oblastí vzdělávání. Komunikativní kompetence rozvíjíme na úrovni verbální i neverbální.

ZŠ a MŠ speciální aktuálně realizuje projekt ESF „Inovace ve výuce“ CZ.1.07/1.4.00/21.3345, který je zaměřen na zkvalitnění výuky s využitím digitálních technologií. Základní škola při vzdělávání žáků využívá moderní technické vybavení a SW. Pořízením moderního vybavení pro MŠ by byla zajištěna návaznost na formy vzdělávání v základní škole a pedagogové MŠ by mohli využít zkušeností z práce s ICT v ZŠ.

Aktivity projektu

  1. Výběr a nákup didaktických pomůcek.
  2. Proškolení k práci s ICT, setkání s pedagogy ZŠ, předávání zkušeností.
  3. Systematická logopedická péče v předškolním vzdělávání za podpory moderních didaktických pomůcek. (Moderní didaktické pomůcky budou využívány v pravidelných činnostech denního režimu. Zaměření činností s využitím ICT bude směřováno na prodloužení doby cílené pozornosti a koncentrace, na porozumění a rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby pojmů v rámci nácviku řečové i alternativní komunikace).
  4. Prezentace projektu rodičům a jejich zapojení do projektu v rámci setkávání edukačních rodičovských skupin.
  5. Informace o projektu na webových stránkách školy a v regionálním tisku.
  6. Vyúčtování dotace poskytovateli. Vyhodnocení projektu.

Rozsah záměru:

Do projektu bude zapojeno 12 dětí (kapacita MŠ je naplněna na 100%) ve věku 3 – 7 let s narušenou komunikační schopností, navštěvující předškolní vzdělávání, rodiče těchto dětí v počtu 12, tj. 100 %, 5 pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost v předškolním vzdělávání, tj. 100% pedagogů v předškolním vzdělávání.

Časový a pracovní harmonogram

01-02/2014 výběr a nákup didaktických pomůcek, instalace SW, zaškolení pedagogů
02/2014 zveřejnění informace o získání dotace, obsahu a cílech projektu na webu školy
02/2014 setkání pedagogů ZŠ a MŠ, předání zkušeností z práce s ICT pomůckami
03-12/2014 systematická práce s pomůckami při individuální i skupinové logopedické práci s dětmi ve třídě i logopedické pracovně
03/2014 informace o projektu, prezentace pomůcek a praktické zkušenosti z realizace projektu prezentovány rodičům na setkání tzv. „edukačních skupin“.
06/2014 prezentace praktických zkušenosti z realizace projektu rodičům na setkání tzv. „edukačních skupin“.
09/2014 zpráva do regionálního tisku o průběhu projektu, o způsobu rozvíjení komunikace pomocí nově pořízených didaktických pomůcek.
10/2014 prezentace praktických zkušenosti z realizace projektu rodičům na setkání tzv. „edukačních skupin“.
11/2014 vyúčtování projektu poskytovateli dotace a vyhodnocení výstupů projektu
11/2014 zveřejnění vyhodnocení projektu na webu školy

Pracovní setkání projektového týmu (5 pedagogů MŠ, ekonom, ředitelka) budou realizovány jednou za dva měsíce.

Materiální a personální zabezpečení projektu

Personální:

  • Všichni pedagogičtí pracovníci v MŠ (učitelky, asistentky, logopedka)

Materiální:

  • Počítač s dotykovým monitorem, iPad, program k tisku komunikačních tabulek, materiál k tvorbě komunikačních deníků.
  • Kontrolu a správnost čerpání rozpočtu zajistí ekonomka školy. Činnosti budou průběžně sledovány a písemně vyhodnocovány. Projekt bude realizován ve dvou třídách mateřské školy speciální.

Výstup projektu: Pracoviště vybavené moderními pomůckami pro řečovou výchovu.

Informace a prezentace: Žadatel bude informovat o projektu a o poskytnuté dotaci prostřednictvím webových stránek školy, tiskovou zprávou v regionálním tisku, prostřednictvím informací zveřejněných pro rodiče a návštěvníky v MŠ speciální.

Rozpočet projektu: 50 000,- Kč

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu ve výši 30 000,- a dotaci od ministerstva ve výši 20 000,- Kč

Hodnocení o ukončení projektu