Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název rozvojového programu MŠMT ČR: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ II

Registrační číslo projektu: cz.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011688

Období realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31.8. 2021

Realizátor: Základní škola a mateřská škola Kroměříž, F. Vančury, F. Vančury 3695, Kroměříž 76701

Cíle projektu:
Zlepšení kvality vzdělávání a vzdělávání žáků v klíčových kompetencích

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráci s veřejností.

Cílová skupina:

  1. Pedagogičtí pracovníci školského zařízení
  2. Žáci
  3. Účastníci zájmového vzdělávání
  4. Veřejnost

Popis cílové skupiny:

  1. Pedagogičtí pracovníci základní školy a základní školy speciální budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na workshopech zaměřených na upevnění dovedností a kompetencí v oblasti ICT, vzájemným sdílením ve školách podle §16 odstavec 9, osobním zapojením a spoluprací s odborníkem – externistou na zkvalitnění výuky pro žáky v jednotlivých typech škol formou projektových dní.
  2. Žáci – účastníci vzdělávacích aktivit (Čtenářské kluby, Klub deskových her, projektové dny ve školy, ve školní družině), spolutvůrci akcí, kterými je školy propojena s veřejností.
  3. Účastníci zájmového vzdělávání. Účastníci zájmového vzdělávání budou rozvíjet klíčové kompetence (znalosti, dovednosti, postoje) v návaznosti na vzdělávání – formou klubů deskových her a formou tematicky zaměřených projektových dnů.
  4. Veřejnost. Propojení volnočasového komunitního osvětového setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka. Žáci ze školy se zapojí jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Předpokladem je zapojení jednotlivých aktérů (zástupců školy, rodičů, externí organizace/externího odborníka, případně i žáků) do přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity.

Aktivity projektu:

Základní škola

2.II/17a
Klub pro žáky základní školy – Čtenářský klub
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy formu volnočasové aktivity. Aktivita vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně pro minimálně 6 žáků.

Rozsah aktivity: 16 schůzek v délce trvání 90 minut
5 po sobě jdoucích měsíců
Počet aktivit: 2
Počet podpořených osob: 12 žáků
Částka na aktivitu: 17 833 Kč
Celkem: 35 666 Kč
Výstup: Čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení alespoň dvou žáků ohrožených školním neúspěchem sken třídní knihy s definovaným obsahem

2.II/19
Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují a vyhodnotí projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků.

Rozsah aktivity: 4 h (4krát 45 minut)
Počet projektových jednotek: 7
Částka na aktivitu: 4 412 Kč
Celkem: 30 884 Kč
Výstup: Sken záznamu z realizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe

2.II/21
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků základní školy
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi.

Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.

Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu realizace projektu.

Rozsah aktivity: 12 hodin (6 setkání po 2 hodinách nebo 3 po 4 hodinách)
Jednotka výstupu: 3 872,Kč
Částka na aktivitu: 23 232 Kč
Celkem: 23 232 Kč
Výstup: Sken zápisu o uskutečněných setkáních podepsaný statutárním orgánem s definovaným obsahem

2.II/22
Komunitně osvětová setkávání
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy. Základní škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci ze školy, případně děti z přípravné třídy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Rozsah aktivity: 12 hodin (6 setkání po 2 hodinách nebo 3 po 4 hodinách)
Jednotka výstupu: 3 872 Kč
Počet aktivit projektu: 3
Částka na aktivitu: 11 616 Kč
Celkem: 11 616 Kč
Výstup: Sken zápisu o uskutečněných setkáních podepsaný
statutárním orgánem s definovaným obsahem

2. II//6h
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou ucelených vzdělávacích programů.

Vzdělávání bude probíhat formou presenčního absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti ICT.

Počet podpořených osob: 8
Počet aktivit. 32
Částka na aktivitu: 30 884 Kč
Celkem: 111 360 Kč
Výstup: sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
DVPP
sken potvrzení o zaměstnání pedagoga příjemce (může být nahrazeno skenem pracovní smlouvy)

2. II//9
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce.

Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající základní školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.
Polovina z 16 hodin je vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílající základní školy na hostitelské škole. Zbývajících 8 hodin spolupracující pedagogové mohou rozdělit podle svého uvážení na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci.

Počet podpořených osob: 10
Počet jednotek v aktivitě: 2
Částka na aktivitu 9 010Kč
Celkem: 90 100 Kč
Výstup: Sken zápisu o provedených návštěvách s definovaným obsahem
Náklady na aktivity ZŠ: 302 858 Kč

Aktivity zájmového vzdělávání

2. IV/11b
Klub pro účastníky školní družiny/školního klubu- klub zábavné logiky a deskových her
Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

V období pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut, zpravidla jedenkrát týdně.

Počet podpořených osob: 12
Počet jednotek v aktivitě: 2
Částka na aktivitu: 17 833Kč
Celkem: 35 666 Kč
Výstup: čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení alespoň dvou účastníků ohrožených školním neúspěchem čestné prohlášení statutárního orgánu, že klub je zřízen jako nová aktivita, která je účastníkům poskytována zdarma sken třídní knihy klubu s nadefinovaným obsahem

2. V/12
Projektový den ve školní družině
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu účastníků.

Počet podpořených osob: 7
Počet jednotek v aktivitě: 1
Částka na aktivitu: 4 412Kč
Celkem: 30 884 Kč
Výstup: Sken záznamu zrealizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe s nadefinovaným obsahem

2.V/4h
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogický pracovník bude podpořen v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti ICT formou uceleného vzdělávacího programu, prezenční formou.

Počet podpořených osob: 1
Počet jednotek v aktivitě: 4
Částka na aktivitu 3 480 Kč
Celkem: 13 920 Kč
Výstup: sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
DVPP
sken potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce (může být nahrazeno skenem pracovní smlouvy)

2.V/6
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy školních družin a školních klubů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských zařízení/škol.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílajícího“ školského zařízení identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce.

Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílajícího školského zařízení během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

Polovina z 16 hodin je vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílajícího školského zařízení na hostitelské škole. Zbývajících 8 hodin spolupracující pedagogové mohou rozdělit podle svého uvážení na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci.

Počet podpořených osob: 7
Počet jednotek v aktivitě: 2
Částka na aktivitu 9 010 Kč
Celkem: 63 070 Kč
Výstup: Sken zápisu o provedených návštěvách s definovaným obsahem

Náklady na aktivity ŠD: 143 540 Kč

Celkový rozpočet: 446 398 Kč

V Kroměříži 1. 9. 2019   zpracovala: Mgr. Ivana Baštincová