Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

Název projektu: Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011276
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4

Popis a cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury a kvality poskytovaných služeb SPC.  Výstupy projektu, kterými budou stavební úpravy a nákup vybavení, povedou ke zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem kompenzovat postižení, připravit je na zapojení do společnosti, v některých případech umožnit jejich přestup do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu a přípravu na nezávislý způsob života.

Projektem dojde k vytvoření nových prostor a nákupu vybavení, které je potřebné pro realizaci aktivizačních činností a vzdělávacích aktivit, dojde také k vybavení prostor sloužících pro poradenské zařízení.

Tento projekt je financován ERDF Integrovaným Regionálním Operačním Programem

Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury