Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: „Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006
Období realizace: 1. 8. 2011 – 28. 2. 2013
Financování: Celková podpora z veřejných prostředků 2 625 526,14 Kč

Realizátor:
Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole speciální Kroměříž,
F.Vančury 3695, 767 01 Kroměříž

Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnit podporu ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením i jejich rodin tak, aby došlo ke zlepšení podmínek a vyrovnání jejich příležitosti v oblasti jejich vzdělávání u budoucího uplatnění.

Stručný obsah projektu:
Projekt zajistí zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb speciálně pedagogického centra zaměřených na žáky s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.

V rámci této podpory je projekt zacílen na děti a žáky z cílové skupiny ve školách Zlínského kraje, jejich rodiče a pedagogické pracovníky, kteří žáky vzdělávají nebo jim poskytují metodickou podporu ve školských poradenských zařízeních.

Významně bude podpořena individuální i skupinová terapeutická práce s jednotlivými žáky i jejich zákonnými zástupci. Rodiče se mohou účastnit společných setkání s praktickými ukázkami nácviků tak, aby informace mohli efektivně využívat i v domácí péči. Projekt zajistí vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na získání specifických kompetencí k cílené podpoře dětí a žáků s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením.

V rámci projektu budou vytvořeny Sborníky materiálů a vzorových učebních pomůcek využitelné v běžné praxi. Významně budou rozšířeny činnosti všech služeb speciálně pedagogického centra zaměřené na vzdělávací podporu cílové skupiny.

Aktivity projektu:

 1. Individuální a skupinová speciálně pedagogická a psychologická činnost s klienty Aktivita zajistí nácviky ve školách i v domácím prostředí prostřednictvím individuálních intervencí pro klienty a zácviku pro jejich rodiče tak, aby mohli s dětmi efektivně pracovat. Bude vytvořena a využívána psychorelaxační místnost, která bude vybavena vodním lůžkem a relaxačními pomůckami.
 2. Vzdělávání poradenských pracovníků – pracovníci speciálně pedagogického centra se zúčastní odborných seminářů a výcviků, následně budou své zkušenosti předávat a využívat při práci s dětmi, žáky,pedagogy,zákonnými zástupci.
 3. Realizace metodické podpory pedagogům škol – budou realizovány 4 tématické kurzy ( diagnostika, metodika strukturovaného učení, práce s pomůckami, problémové chování) s praktickými workshopy pro pedagogy škol, zaměřené k získání kompetencí ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením. Kurzy budou probíhat ve 4 pracovních skupinách pedagogů podle typů školních vzdělávacích programů jednotlivých škol.
 4. Práce s rodičovskou skupinou – tato aktivita je zaměřena na spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Pracovníci školského poradenského zařízení zajistí pro tyto skupiny rodičů workshopy, semináře, individuální i skupinové intervence a konzultace zaměřené na konkrétní oblasti (specifika výchovy dítěte, komunikace, sourozenecké vztahy, strukturované učení, zvládání agrese, volnočasové aktivity).
 5. Vytvoření Sborníku výukových materiálů ,učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením (5 dílů: předmětová úroveň, plošná úroveň, procesuální schémata a kódované úlohy, komunikační dovednosti, sociální dovednosti)

Partner: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín, Lazy 3695, 760 01 Zlín

Kontaktní osoby: Mgr. Miroslava Malenovská, Mgr. Eva Stupňánková

Dokumenty k projektu

 1. CIP: Publicita projektu za období 1.8.2011 – 31.10.2011
 2. CIP: Publicita projektu za období 1.11.2011 – 31.1.2012
 3. Centrum integrované podpory, pozvánka pro pedagogy
 4. Centrum integrované podpory, pozvánka pro rodiče
 5. CIP: Publicita projektu za období 1.2.2012 – 30.4.2012
 6. CIP: Publicita projektu za období 1.5.2012 – 31.10.2012
 7. CIP – Pracovní setkání k hodnocení projektu 22.2.2013
 8. Publicita projektu 1.11.2012 – 28.2.2013
 9. Výstupy projektu
 10. Hodnocení projektu 1.8.2011 – 28.2.2013

Evropský sociální fond - investice do rozvoje vzdělávání