Úřední deska

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel zřízení organizace je poskytování vzdělávání, výchovy, poradenství a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

 • Mateřská škola pro děti s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem
 • Základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna – výdejna
 • Speciálně pedagogické centrum

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

Odkaz na krajský portál:   www.zkola.cz

3. Organizační struktura

Zařízení:

Činnost školy Nejvyšší povolený počet v oboru IZO
obory vzdělání: Základní škola

 • 79-01-B Základní škola
 • 79-01-B/01 Základní škola speciální
 • (délka vzdělávání: 10 roků 0 měsíců)
 • 79-01-C Základní škola
 • 79-01-C/01 Základní škola
 • délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců
 

68 žáků

 

30 žáků

 

 

108 020 860
Mateřská škola
12 dětí 110 022 807
Školní družina 45 žáků 110 022 815
110 022 823
Speciálně pedagogické centrum neuvádí se 110 022 831
Školní jídelna – výdejna 75 obědů 150 007 761

Organizační schéma školy:

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

F. Vančury 3695 767 01 Kroměříž

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

4.3. Úřední hodiny:

Po–Pá, 7:00 – 15:00

4.4 Telefonní čísla:

 • Škola: 573 338 534, mobil 774 242 237
 • SPC pracoviště Kroměříž, mobil 774 342 238
 • SPC pracoviště Valašské Meziříčí: mobil: 774 342 236

4.5 Čísla faxu: –

4.6 Adresa internetové stránky:

www.msazskm.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

podatelna@msazskm.cz

4.8 Další elektronické adresy

4.9 Datová schránka   (platná i pro SPC)

 • fvzzn2t

5. Platby lze poukázat na účet:

8323710257/0100

 • úhrady úplaty předškolního vzdělávání
 • úhrady úplaty zájmového vzdělávání
 • finanční dary
 • dotace od zřizovatele

6. IČ

47935928

7. DIČ

CZ 47935928

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací programy pro školní rok 2018/2019

Název školního vzdělávacího programu číslo jednací ročníky
ŠVP pro předškolní vzdělávání  č.j.1361/2017
ŠVP ZV Korálek ke korálku č.j. 1287/2018 1.,2.,3.,4.,5.,6.
ŠVP ZŠ speciální Duhová pastelka I. díl č.j. 761/2010 4.,5.,6.,7.,8.,10.
ŠVP ZŠ speciální Duhová pastelka I. díl č.j. 1481/2018 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.
ŠVP ZŠ speciální Duhová pastelka II. díl
č.j. 1482/2018 1.-10.
ŠVP ŠD a ŠK „Učíme se poznávat svět“ č.j. 758/2010

Uvedené programé jsou přístupné k nahlédnutí:

 • na webových stránkách školy  – v záložce Dokumenty školy
 • ve škole na adrese: F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž v úředních hodinách: Po – Pá, 7:00 – 15:00

8.2 Informace o podání opravného prostředku

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství

třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě v kanceláři školy: F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž

8.3 Rozpočet

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) elektronicky: msazskm@msazskm.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně na adresu: F. Vančury 3695 767 01 Kroměříž

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy a to písemně nebo v úředních hodinách ústně – po předchozí domluvě.

Odpověď na žádost, podnět je povádávána podle charakteru oznámení ústně, písmeně nebo elektronicky.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství

třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

Přihlášky:

Uvedené formuláře jsou možné osobně vyzvednout u vedení školy  na adrese: F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž v úředních hodinách: Po–Pá, 7:00 – 15:00

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základní škole pro žáky se zdravotním postižením:

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

14.2 Vydané právní předpisy

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese: F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž v úředních hodinách: Po–Pá, 7:00 – 15:00

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

 • Pořízení kopie informace – 1 strana A4 černobíle: 2 Kč
 • Vydání duplikátu (Vysvědčení, Přihláška ke studiu ve SŠ): 50 Kč

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

žádná

16.2 Výhradní licence

žádná

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Přijatí žáci