Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název rozvojového programu MŠMT ČR: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004346
Období realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
F. Vančury 3695, Kroměříž 767 01

Cíle projektu:

  1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
  2. Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a následné zlepšení výsledků žáků v klíčových kompetencích

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na:

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání
  • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
  • podporu extrakurikulárních aktivit
  • spolupráci s rodiči dětí mateřské školy

Cílová skupina:

  1. Pedagogičtí pracovníci
  2. Rodiče dětí mateřské školy

Popis cílové skupiny:

1. Pedagogičtí pracovníci mateřských škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí v osobnostním růstu a na rozvoj dovedností a kompetencí ve čtenářské pregramotnosti.

Pedagogičtí pracovníci základní školy a základní školy speciální budou rozvíjet svůj profesní a odborný růst účastí na seminářích, workshopech zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí ve čtenářské gramotnosti s využitím ICT.

2. Setkávání pomohou rodičům dětí mateřské školy v získávání dovedností a kompetencí v oblasti výchovných a výukových metod, v získávání informací v oblasti pedagogické a rodinné psychologie, ve sdílení aktuálního života školy ve smyslu úzké spolupráce školy a rodiny.

Aktivity projektu

Aktivita I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v mateřské škole v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 16 hodin. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Aktivita I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků  MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská pregramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské negramotnosti. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Aktivita 1/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.

Aktivita II/2.2a Vzdělávání pedagogických pracovníků  ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – Čtenářská gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Rozpočet projektu: 332 648 Kč,- Kč

Kontaktní osoba:  Mgr. Ivana Baštincová

Ukončení realizace projektu

28. února 2019 byla ukončena realizace projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I.  Všechny realizované aktivity byly ukončeny a vyčerpány finanční prostředky. Hlavní cíle projektu – vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy a předškolního vzdělávání, sociální a osobnostní rozvoj předškolních pedagogů, odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole byly naplněny.